Upozornenie na riziko

Účelom tohto upozornenia je upozorniť každého užívateľa stránky na možné straty spojené s vykonávaním akcií na stránke a operáciami na finančných trhoch.

Na finančnom trhu existujú systémové riziká, ktoré odrážajú spoločensko-politické a ekonomické podmienky vývoja krajiny a nie sú spojené s konkrétnym nástrojom finančného trhu. Medzi hlavné systémové riziká patria: politické riziko, riziko nepriaznivých (z hľadiska obchodných podmienok) zmien legislatívy, makroekonomické riziká (prudká devalvácia národnej meny, kríza na trhu štátneho dlhu, banková kríza, menová kríza a pod.). Systémové riziká zahŕňajú aj riziká výskytu okolností vyššej moci.

Existujú aj finančné riziká, čo sú riziká reálnych škôd a ušlého zisku vyplývajúceho z realizácie finančných transakcií v dôsledku možného nepriaznivého vplyvu na ne rad trhových faktorov. Pravdepodobnosť výskytu finančných rizík je zvyčajne vyššia ako systémových. Rozlišujú sa tieto druhy finančných rizík: riziko úniku vlastných údajov, menové riziko, riziko straty vlastných zdrojov, úrokové riziko, riziko likvidity, cenové riziko, riziko úpadku emitenta, riziko protiprávneho konania, technické riziko. Pri činnosti profesionálneho účastníka trhu s cennými papiermi hrozí konflikt záujmov, konflikt záujmov medzi profesionálnym účastníkom trhu s cennými papiermi a jeho klientom, konflikt záujmov rôznych klientov, konflikt záujmov pri kombinovanie druhov odborných činností na trhu cenných papierov.

Existuje tiež riziko technického zlyhania, ktorým sa rozumie akýkoľvek technický zásah, ktorý bráni akejkoľvek činnosti na stránke, vrátane výberu softvéru a hardvéru používateľa. Toto oznámenie nemusí zverejniť všetky informácie o všetkých potenciálnych rizikách kvôli rôznorodosti možných situácií.

Jotul Capital týmto upozornením varuje používateľa stránky o možných rizikách a nezodpovedá za všetky možné riziká. Vzhľadom na vyššie uvedené by mal používateľ stránky dôkladne zvážiť, či sú transakcie na finančnom trhu a aktivity na stránke porovnateľné s možnými stratami a či sú pre používateľa prijateľné vzhľadom na jeho finančné možnosti.

Účelom všetkého vyššie uvedeného nie je prinútiť používateľa odmietnuť operácie na finančnom trhu alebo akcie na stránke, ale má len pomôcť používateľovi pochopiť riziká spojené s vykonávaním akýchkoľvek akcií na stránke, určiť ich prijateľnosť, posúdiť svoje finančné ciele a možnosti a zodpovedne pristupovať k danej problematike.o voľbe vhodnej investičnej stratégie, ako aj softvéru na vykonávanie operácií na finančnom trhu a akcií na mieste. Všetky informácie, ktoré sú na stránke JOTUL CAPITAL, nemajú účel odporúčania ani výzvu na akciu. Všetky úkony vykonávané používateľom na stránke vykonávajú používatelia na vlastné náklady, podľa vlastného uváženia a na vlastné riziko. Používateľ je plne zodpovedný za všetky možné riziká používania stránky za úkony na nej vykonávané. Používateľ je tiež zodpovedný za používanie stránky v krajinách, kde je to zakázané, a je zodpovedný vyplývajúci zo zvláštností regulácie v príslušnej krajine, berúc do úvahy všetky možné spôsoby zmeny geolokácie. Pokračovaním v akejkoľvek činnosti na stránke prijímate a rozumiete všetkým možným rizikám.

Jotul Capital

Údaje sú maklérske informácie, ktorých vlastníkom (majiteľom) je JOTUL CAPITAL LIMITED. Distribúcia, vysielanie alebo iné poskytovanie sprostredkovateľských informácií tretím stranám je možné len spôsobom a za podmienok ustanovených postupom na používanie sprostredkovateľských informácií poskytovaným spoločnosťou JOTUL CAPITAL LIMITED č. 14330610. Adresa spoločnosti 30 ST. MARY AX, LONDÝN, ANGLICKO EC3A 8EP.

Materiály uvedené v tejto časti nepredstavujú individuálne investičné odporúčania. Finančné nástroje alebo transakcie uvedené v tejto časti nemusia byť pre vás vhodné, nemusia vyhovovať vášmu investičnému profilu, finančnej pozícii, investičným skúsenostiam, znalostiam, investičným cieľom, postoju k riziku a návratnosti. Určenie súladu finančného nástroja alebo transakcie s investičnými cieľmi, investičným horizontom a toleranciou rizika je úlohou investora.

JOTUL CAPITAL LIMITED nezodpovedá za prípadné straty investora v prípade transakcií alebo investovania do finančných nástrojov uvedených v tejto časti.

Informáciu nemožno považovať za verejnú ponuku, ponuku alebo výzvu na kúpu alebo predaj akýchkoľvek cenných papierov, iných finančných nástrojov alebo na uskutočnenie transakcií s nimi. Informácie nemožno považovať za záruky alebo prísľuby v budúcnosti návratnosti investície, úrovne rizika, výšky nákladov, rentability investícií. Výsledok investovania v minulosti nerozhoduje o výnosoch v budúcnosti. Pred prijatím investičného rozhodnutia musí Investor nezávisle posúdiť ekonomické riziká a výhody, daňové, právne, účtovné dôsledky uzavretia transakcie, svoju ochotu a schopnosť akceptovať takéto riziká. Klient znáša aj náklady na úhradu sprostredkovateľských a depozitných služieb, telefonické zadávanie príkazov a ďalšie náklady, ktoré hradí klient. Pred obchodovaním si tiež musíte prečítať oznámenie o riziku.