Informacja o ryzyku

Celem niniejszego zawiadomienia jest ostrzeżenie każdego użytkownika serwisu o możliwych stratach związanych z wykonywaniem działań w serwisie i operacjami na rynkach finansowych.

Na rynku finansowym występują ryzyka systemowe, które odzwierciedlają społeczno-polityczne i gospodarcze uwarunkowania rozwoju kraju i nie są związane z konkretnym instrumentem rynku finansowego. Do głównych ryzyk systemowych należą: ryzyko polityczne, ryzyko niekorzystnych (z punktu widzenia koniunktury) zmian legislacyjnych, ryzyka makroekonomiczne (ostra dewaluacja waluty krajowej, kryzys na rynku długu publicznego, kryzys bankowy, kryzys walutowy itp.). Ryzyka systemowe obejmują również ryzyko wystąpienia okoliczności siły wyższej.

Istnieją również ryzyka finansowe, czyli ryzyka realnej szkody i utraty zysku wynikające z realizacji transakcji finansowych ze względu na możliwy negatywny wpływ na nie szeregu czynników rynkowych. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyk finansowych jest zazwyczaj wyższe niż systemowych. Wyróżnia się następujące rodzaje ryzyk finansowych: ryzyko wycieku danych własnych, ryzyko walutowe, ryzyko utraty środków własnych, ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności, ryzyko cenowe, ryzyko upadłości emitenta, ryzyko działań niezgodnych z prawem, ryzyko techniczne. Istnieje ryzyko konfliktu interesów w działalności profesjonalnego uczestnika rynku papierów wartościowych, konfliktu interesów pomiędzy profesjonalnym uczestnikiem rynku papierów wartościowych a jego klientem, konfliktu interesów pomiędzy różnymi klientami, konfliktu interesów, gdy łączenie rodzajów działalności zawodowej na rynku papierów wartościowych.

Istnieje również ryzyko awarii technicznej, co oznacza jakąkolwiek ingerencję techniczną, która uniemożliwia jakąkolwiek czynność na stronie, w tym wybór oprogramowania i sprzętu użytkownika. Niniejsze powiadomienie może nie ujawniać wszystkich informacji o wszystkich potencjalnych zagrożeniach ze względu na różnorodność możliwych sytuacji.

Jotul Capital tym zawiadomieniem ostrzega użytkownika strony o możliwym ryzyku i nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie możliwe zagrożenia. Mając na uwadze powyższe, użytkownik serwisu powinien dokładnie rozważyć, czy transakcje na rynku finansowym i działania w serwisie są porównywalne z ewentualnymi stratami i czy są akceptowalne dla użytkownika w świetle jego możliwości finansowych.

Wszystkie powyższe nie mają na celu zmuszenia użytkownika do odmowy wykonywania operacji na rynku finansowym lub działań w serwisie, a jedynie mają na celu pomóc użytkownikowi zrozumieć ryzyko związane z realizacją jakichkolwiek działań w serwisie, określić ich akceptowalność, ocenić swoje cele i możliwości finansowe i odpowiedzialnie podejść do problemu, w sprawie wyboru odpowiedniej strategii inwestycyjnej, a także oprogramowania do prowadzenia operacji na rynku finansowym i działań na stronie. Wszystkie informacje znajdujące się na stronie JOTUL CAPITAL nie mają na celu rekomendacji ani wezwania do działania. Wszelkie czynności wykonywane przez użytkownika w serwisie są wykonywane przez użytkowników na własny koszt, według własnego uznania i na własne ryzyko. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie możliwe zagrożenia związane z korzystaniem z witryny za wykonywane na niej czynności. Użytkownik jest również odpowiedzialny za korzystanie z witryny w krajach, w których jest to zabronione i ponosi odpowiedzialność wynikającą ze specyfiki przepisów w danym kraju, z uwzględnieniem wszelkich możliwych metod zmiany geolokalizacji. Przechodząc do jakichkolwiek działań na stronie, akceptujesz i rozumiesz wszystkie możliwe zagrożenia.

Jotul Capital
Dane są informacjami brokerskimi, których właścicielem jest JOTUL CAPITAL LIMITED. Rozpowszechnianie, nadawanie lub inne udostępnianie informacji maklerskich osobom trzecim jest możliwe wyłącznie w sposób i na zasadach przewidzianych w procedurze korzystania z informacji maklerskich podanych przez firmę na działalność maklerską. Wydane przez JOTUL CAPITAL LIMITED №14330610. Adres spółki 30 ST. MARY AXE, LONDON, ENGLAND EC3A 8EP.

Prezentowane w tym dziale materiały nie stanowią indywidualnych rekomendacji inwestycyjnych. Instrumenty finansowe lub transakcje wymienione w tej sekcji mogą nie być dla Ciebie odpowiednie, mogą nie odpowiadać Twojemu profilowi ​​inwestycyjnemu, sytuacji finansowej, doświadczeniu inwestycyjnemu, wiedzy, celom inwestycyjnym, stosunek do ryzyka i zwrotu. Zadaniem inwestora jest określenie zgodności instrumentu finansowego lub transakcji z celami inwestycyjnymi, horyzontem inwestycyjnym i tolerancją na ryzyko. JOTUL CAPITAL LIMITED nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty inwestora w przypadku transakcji lub inwestowania w instrumenty finansowe wymienione w tej sekcji.

Informacje te nie mogą być traktowane jako oferta publiczna, oferta lub zaproszenie do zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, innych instrumentów finansowych lub do zawierania z nimi transakcji. Informacje nie mogą być traktowane jako gwarancje lub obietnice w przyszłości zwrotu z inwestycji, poziomu ryzyka, wysokości kosztów, progu rentowności inwestycji. Wynik inwestowania w przeszłości nie determinuje dochodu w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Inwestor musi samodzielnie ocenić ryzyka i korzyści ekonomiczne, konsekwencje podatkowe, prawne, księgowe zawarcia transakcji, gotowość i zdolność do zaakceptowania takiego ryzyka. Klient ponosi również koszty opłat za usługi maklerskie i depozytowe, składanie zleceń przez telefon oraz inne wydatki ponoszone przez klienta. Musisz również przeczytać informację o ryzyku przed dokonaniem transakcji.